CORELDRAW 9_10即学即会(A 、B)

CORELDRAW 9_10即学即会(A 、B)
 • 片  名  CORELDRAW 9_10即学即会(A 、B)
 • 简  介  无
 • 类  别  软件
 • 小  类  应用软件


 • 详细介绍简介:
  很难找的,很精典的CORELDRAW视频教程,两张光盘,A盘介绍基础知识,B盘介绍实际例子,虽然介绍的CORELDRAW版本较低,但确实很不错!!
  新手发帖,不会贴图,几张剪切图片,弄不上去,请各位多多包涵,多多支持!!
  :cool : :cool : :cool : :cool : :haha: :haha: :haha:
  随便问一下版主,图片如何上传?地址栏如何填?
 • CORELDRAW 9_10即学即会(A 、B)_large